QZ ʳo ֪R ~ B Ӱd gّB ͨ
W ̹ Ҹ ҕ̨ Ӎ
ȫY ʿ d ҕlDN ޾ R W ĺ
T Ժ o ̆ I „ ̾Wժ
QT M o c} а

   d

ע۸ӛ䛣

lնȱ     :2010/4/15     x    

ʾw麆wĝs棨uՓP£Ҫȫ棬Ոеbig5ijwwwɡ


ע乲2620֣עHЩxcҊxһӣ̖О鳣Ҋx
ɪsisè`fùwnánuónú,kùg,qdìshai,shou
tut, lomVyìàiyàngàngYyngyinɯsush
һPbĦڭ.Ľӆ̎xb߀xpán
ڶ_ˎ.ȣjix涣̎xji߀xhè
_ㇴlàڭ٤ Ħڭ^làɪ̣@̎xlà߀xlú
򣬷һЃɂ֣ǰxdànxdáxdànı^ࡣ

ҊÓ֮·Փhttp://www.jietuozhilu.com ӑՓ@ ھšbġ䡷

ϟoϷ_Q

տֲϣСN҃|롡vɮo@ùɌ߀ǐaɳ
ķmxDŽtՈCᐺ롡һδɷ𡡽K춴ȡ
۴ȱϣ΢ǟoXʮ˴ԿNq_ğoD
ϟoסʮϟoסʮϟoסʮɮ
ϟoIJϟoϟo^_ϟo_

r𣬏Уٌ⡣Мǧ~ɏлAС픷ʮٌ
һһԱʾFʮaɳEɽƣ̓ս硣^ηۼ汧ӣ
һ 𣬟oҊ࣬Źf䡣

һ00000553

n m sà dàn tu s qié du yelà h dìsnmiosnpútuó xin m sà dàn tufótuó jùzh siníshàn
ϟo_.K٤Ү.ڭ.ӌϟo_Ӿɪ
n m sà póbó tuó bó dìsà du pí bì n m sà dunánsnmiosnpútuó jù zh nánsu sh là pó ji
ϟo_.Ӳ._F@סϟo_..֪ૡ涒Ά.
sngqiénánn m lú j e luó hàn dunánn m s lú du b nuónánn m su jié lìtuó qié mínán
ɮ٤ૡϟoRu_hFૡϟoKRನૡϟoɆo٤
n m lú j snmio qiédunánsnmio qiéb làdb du nuó nánn m tí pó lí si nnn m x tuó y
ϟoRu٤ૡ٤. ૡϟoxɪϟoϤҮ.
pí dì ytuó là lí si nnsh b nú ji là hsu h su là mó tunánn m bá là h mó ní
Ү.ӆxɪβū.҆ڭ.ڭ涆ĦૡϟoφڭĦ
n m yn tuó là yn m pó qié pó dì lú tuó là y w mó b dìsu x yè y n m pó qié pó dì
ϟoӆҮϟo٤ŵۡRӆҮĦۡҹҮϟo٤ŵ
nuó là y ná y b zh mó h sn mù tuó làn m x jié lì du y n m pó qié pó dìmó h ji là y
džҰҮPĦڭ.ĽӆϟoϤɆoҮϟo٤ŵ ĦڭȆҮ
dì lì b lá nà qié là pí tuó làb ná ji là y edì mù dì shmó sh nuó nípó x ní
؆o٤ӆ.ȆҮĿۡĦ.Ϥ
mó dá lì qié ná n m x jié lì du yn m pó qié pó dìdutu qiédu jù là y n m b tóu mó
Ħo٤ϟoϤɆoҮϟo٤ŵۡ٤FㆪҮϟo^Ħ.
jù là yn m bá shé làjù là yn m mó ní jù là y n m qié shé jù là y
ㆪҮϟo^.ㆪҮϟoĦㆪҮϟo٤^ㆪҮ
nm pó qié pó dìdì lì chá sh là x nà b là h là ná là shé yduò tu qiéduy
ϟo٤ŵۡۆo.ݔǡڭ^ҮF٤Ү
n m pó qié pó dìn m emídu pó ydu tu qiéduy elà h dì snmiosnpútuó y
ϟo٤ŵۡϟoҮF٤ҮڭۡҮ

n m pó qié pó dì e chú pí y du tu qiéduyelà h dìsnmiosn pútuó yn m pó qié pó dì
ϟo٤ŵۡۻ@ҮF٤Ү ڭ Үϟo٤ŵ
pí sh shéy jù lú fèizhù lì yb là pó là shé yduò tu qiéduy n m pó qié pó dì
@ɳ^ҮㇴoҮㆪņ^ҮF٤Үϟo٤ŵ
sn b shbì duòsàlián nà làlá shé ydutu qiéduyelà h dì snmio snpútuó y
aѶࡡ_z.^ҮF٤ҮڭۡҮ
n m pó qié pó dì sh j ym nuó yèdutu qiéduyelà h dì snmio snpútuó y
ϟo٤ŵۡuҰ.ĸҷF٤ҮڭۡҮ
n m pó qié pó dì là dàn nàj d là shé ydutu qiéduyelà h dìsnmiosn pútuó y
ϟo٤ŵۡ.u^ҮF٤ҮڭۡҮ
dì piáo n m sà jié lì duyì tán póqié pódusà dàntuqié d siníshànsà dàn du b dá lán
ư.ϟo_Ɇoࡡ٤Ŷࡡ_.٤ɪ̡_.
nm epó là shìdn b là dì yáng qí là sà là pó bù duji là hní jié là h jié ji là h ní
ϟoņҕlㆪ.P熪_Ų.҆ڭ҆ڭ.Ȇڭ
bálà bì dì ychì tuó ne ji là mì lì zhùb lì dàn là yníngjiélìsà là pópántuónuómù ch ní
φѵҮ.߳㡡Ȇ܆o oҮ.҆o _.P.Ŀ
sàlà pótù si zhàtù x fáb nà nfá là nízh d là shì dì nánjié là hsu h sà là ruò shé
_.ͻɪ塡ͻϤ. ᡡʧϡɆڭ.ڭ_^
pídu bng su nà jié lìe si zhàbìngsh dì nánnà ch chàdàn làruòshé b là sà tuó nà jié lì
.ɆoɪεϡDzx^_Ɇo
e si zhà nánmó h jié là h ruòshépídu bng sà nà jié lì sà pó sh d lú n pó là ruò shé
ɪϡĦڭ҆ڭ^._Ɇo_Œζņ^
h lán tù x fánànzh nà sh níbì sh sh x dàn là ejí níwtuó jilà ruòshé
{ͻϤ.yǒᡡɳ.Ϥ򆪡.Ȇ^
eb là shì du j làmó h blà zhànchí mó h dié dumó h dì shémó h shuìdu shépólà
ㆪҕ߆Ħڭㆪ֡ĦڭࡡĦڭ^Ħڭ^ņ
mó h bá là pán tuó làpó x n elì y du là pí lì jù zhshì pó píshéybá shé làmó l d
ĦڭφPӆ.Ϥ㡡oҮo֪^Ү^.ĦY
pí sh lú dubóténg wngjibá shé làzhìhè nuó e zh mó là zhì pób là zhìdubá shélà shànchí
·ࡡvȡ^.ƺǰڡĦ.ㆪ|ࡡ^ó
pí sh là zhshàndushpí tí pób shì dus mó lú b mó h shuìduelì y du là mó h
Άڡȶ.@.aҕࡡKĦĦڭࡡoҮĦڭ
pólà eb là bá shé là shngjilà zhìpóbá shé là jù mó lìjù lán tuó lìbá shé làhè sà duzh
ņㆪ^.̽҆š^Ħo {ӆo^._
pídì yqiánzhnuó mó lì ji kù s mpó jié là du nàpí lú zh nà jù lì yyè là tù si ní shàn
Ү..ĦoȡKĸ.Ɇǡ@ǾoҮ ҹɪ
pí zhé lán pómó ní zh bá shé làji nà ji b là pólú shé nà bá shé làdùnzhìzh shuìduzhji mó là
{.Ħ ^.Ȳš^ǰ^.D .Ħ
chà sh sh b là pó yì dì yí dì m tuó là jié násu pí là chànjué fàn dyìn tù nàmó mó xi
x݌.šĵۡĸӆɒ@㡡󶼡ӡ.NN

ڶ05530719

wxìn lì si ji náb lá sh x dusàdàntuqié d siníshànhxìn d lú yngzhn pó nà
ţoɪҒݒϤࡡ_.٤ɪ̡ţRӺհ
hxìnd lú yngx dn pó nà h xìnd lú yngb là si dìysn b chná jié làh xìn
ţ RӺϤǡţ RӺɪҮ..Ɇţ


d lú yngsà pó yàoch ji là chà suji là h ruòshépíténgbng sà nà jié là h xìn d lú yng
RӺ_ˎ.Ȇx涡҆ڭ^v._ɆţRӺ
zh d làsh d nánji là hsu h sà là nánpíténg bngsà nà là h xìn d lú ynglà ch
߶.Ƶϡ҆ڭ.ڭ_ϡv._džţRӺ
pó qié fànsà dán tu qié d si níshànb làdin shé jí lìmó h su h sà làbó shù su h sà là
٤_.٤ɪ̡c^oĦڭڭ_ڭ_.
shì lì shjù zh su h sà ní dì lì ebì tí shì pó lì duzhàzhà yngjimó h bá shélú tuó là
҆oɳ֪ڭ_ۿ`ҕņoࡡȡĦڭ^.ӆ
dì lìpú pó nà màn chá làw xìn su xì dì bó pó d mó mó yìn tù nà mó mó xi
ۆoǡ膪ţϤ۱ŶNNӡNN

07191102

là shé pó yè zh là bá yè eqí ní pó yè w tuó ji pó yèpí sh pó yèsh sàdu là pó yè
^ҹҹoҹҹɳҹ_ҹ
pó là zhuójié là pó yè tù si ch pó yèe sh n pó yèe ji làmì lì zh pó yè
ņɆҹͻɪҹҹȆ.܆oҹ
tuó là ní bù míjiànbqié btuó pó yè w là ji pó du pó yèlàshé tánchá pó yènuó qié pó yè
ӆᲿ.٤ҹŶҹ^ҹ٤ҹ
pítiáo dàn pó yès b là ná pó yè yàoch ji là hlà ch sji là h bì lì du ji là h
lҹKҹˎ҆ڭ˽.҆ڭo.҆ڭ
pí sh zh ji là h bùdu ji là hji pánchá ji là h b dn nà ji là hjizhà b dn nà
.҆ڭ҆ڭP.҆ڭa.҆ڭa.
ji là h xqián dùji là hè eb x mó làji là hèw tán mó tuó ji là h chyè ji là h
҆ڭϤɶ.҆ڭϤĦ.҆ڭ̴Ħ.҆ڭ܇ҹ҆ڭ
x lìpó dìji là hshèdu h lì nánji pó h lì nánlú dì làh lì nánmángsu h lì nán
oŵ.҆ڭڭoϡڭoϡ؆.ڭoϡæڭo
mítuóh lì nánmó shé h lì nánshédu h lì n shì bdu h lì nánpí du h lì nán
iڭoϡĦ^ڭoϡ^ڭoŮҕȶڭoϡڭo
pó du h lì náne sh zhh lì n zhìdu h lì ndìshàn sà píshànsà pó ji là h nán
Ŷڭoϡݔ.ڭoŮ|ڭoŮ_@̡_Ž҆ڭ
pí tuó y shé chntuó yè míj làyè mí b lì bá là zhjiqì lì dn
ҹ^.ҹuҹoφ.әo
pí tuó y shé chntuó yè míj làyè míchá yn ní qì lì dn
ҹ^.ҹuҹ.әo
pí tuó yè shé chntuó yè mí j làyè mí mó h bsh b dàn yèlú tuó làqì lì dn
ҹ^.ҹuҹĦڭݔҹӆ.әo
pí tuó y shé chntuó yè míj làyè mí nuó l yè náqì lì dn
ҹ^.ҹuҹdžҹ.әo
pí tuó y shé chntuó yè míj làyè mídànduqié lú chá xqì lì dàn
ҹ^.ҹuҹ٤.әo
pí tuó y shé chntuó yè míj làyè mímó h ji là mó dàn lì qié ná qì li dàn
ҹ^.ҹuҹĦڭȆ.Ħo٤.әo
pí tuó yè shé chntuó yè míj làyè míji b lì jiqì lì dàn
ҹ^.ҹuҹȲo.әo
pí tuó y shé chntuó yè míj làyè míshé yè jié làmó dù jié làsà pó là tu su dá nàqì lì dàn
ҹ^.ҹuҹ^ҹɆ.ĦɆ_ņ_.әo


pí tuó yè shé chntuó yè míj làyè mízh du làpó qí nqì lì dàn
ҹ^.ҹuҹ͆..әo
pí tuó yè shé chntuó yè míj làyè mípí lì yángqì lì zh
ҹ^.ҹuҹo.әo֪
nàntuó j sh làqié ná b dìsu x yèqì lì dàn
yuɳ.٤ۡҹ.әo
pí tuó yè shé chntuó yè míj làyè mínà ji nàsh là pó náqì li dàn
ҹ^.ҹuҹǽ.ΆŒ.әo
pí tuó yè shé chntuó yè míj làyè mí a luó hànqì lì dàn
ҹ^.ҹuҹ_h.әo
pí tuó yè shé chntuó yè míj làyè mípí du là qiéqì lì dàn
ҹ^.ҹuҹ٤.әo
pí tuó yè shé chntuó yè míj làyè mí bá shé là b njù x yèjù x yè ji dì b dìqì lì dàn
ҹ^.ҹuҹ^ ҹ.ҹȵذ.әo
pí tuó yè shé chntuó yè míj làyè mí là ch wngpó qié fànyìn tù nàmó mó xi
ҹ^.ҹuҹ衡٤ӡ.NN

ĕ11021348

pó qié fànsà dàndub dá là n m cuì d dì ex dunà là là ji b là póx p zhà
٤_.򆪡ϟoⶼۡϤ.džȡ.Ϥ
pí ji sà dàndub dì lì shí fó làshí fó làtuó là tuó làpín tuólàpín tuólà chntuóchntuó
_.ۆoʲ.ʲӆӆlӆ.lӆ.
h xìn h xìn pàn zhàpànzhàpànzhà pànzhàpànzhàsu h x x pàne móu ji y pàn
ţţ塡塡ڭIJҮ
eb là tí h du pànpó là b là tuó pànesù làpí tuó là b ji pànsà pó tí pí bì pàn
ڭņ؆.ӆ._@
sà pó nà qié bì pànsà pó yàoch bì pànsà pó qián tà pó bì pànsà pó b dn nà bì pàn
_٤_ˎ_Ÿű_aDZ
jizhà bdn nà bì pànsà pó tùláng zhdì bì pànsà pó tù sèblíqì si dì bì pàn
aDZ_ͻ׵۱_ͻȿ.әɪ۱
sà pó shí pó lì bì pàn sà pó eb x mó líbì pàn sà pó sh là pó ná bì pànsà pó dì dì j bì pàn
_ʲņo_ŰϤN_ŒΆŒ_ŵصu
sà pó dàn mó tuójì bì pànsà pó pí tuó ylà shì zh lí bì pànshé yè jié làmó dù jié là
_Ħ^_Ү.ڿ^ҹɆ.ĦɆ
sà pó làtu sutuó j bì pànpí dì yèzh lì bìpànzh d làfù qí n bì pàn bá shé làjù mó lì
_ņuҹ.چo߶.`^.Ħo
pí tuó yèlà shì bì pànmó h blà dngyáng yìqí lì bì pàn bá shé là shngjiélàyè b là zhàng qí
ҹ.ıĦڭ.V Ȇo^.Ɇҹ.
là shé y pànmó h ji là yèmó h mò dàn lì ji nán m sujié lìdu yèpàn bìsi ná bì yè pàn
^ҮĦڭȆҹĦڭĩoȒϟoɆoҹɪҷ
bó là h móu ní yè pàneqí ní yè pàn mó h jié lì yèpànjié là tánchí yèpànmiè dànlì yè pàn
ڭIJҷҷĦڭɆoҷɆ̴tҷoҷ
lào dànlì yèpànzh wénchá yèpànjié luólà dànlì yè pànji b lì yè pàn edì mù zhì du
oҷIJҷ߉oҷȰoҷĿ|.
jish mósh nuópó s n yè pànyn jí zhìsà du póxi mó mó yìn tù nàmó mó xi
ȌĦǡ˽ҷݼ|_ŌNNӡ.NN

13481721

tù sizhà zhìdue mò dàn lì zhìdu w shé h làqié pó h là lú dì là h là pó su h là
ͻɪ|ࡡĩo|ࡡ^ڭ٤ڭ؆ڭڭ
mó shé h làshé du h làshì bì du h làbá lüè yè h làqiántuó h làbù sh b h là
Ħ^ڭ^ڭҕѶڭҹڭڭʷڭ
p là h làpó xi h làb b zhìdutù si zhà zhìdulàotuó là zhìduyàoch jilà h
HڭŌڭ㲨|ࡡͻɪ|ࡡӆ|ࡡˎ҆ڭ
là chà su ji là h bì lì duji là h pí sh zh ji là hbù du ji là h
x.҆ڭ]`.҆ڭ.҆ڭ҆ڭ
ji pánchá ji là hx qiántuó ji là h w dàn mó tuó ji là hch yè ji là h
P.҆ڭϤ.҆ڭĦ.҆ڭ܇ҹ҆ڭ
eb sà mó làji là hzhái q gé chá qí níji là h lì fó dìji là hshé mí jiji là h
_Ħ.҆ڭլР..҆ڭo.҆ڭ^.҆ڭ
sh jù níji là hlotuó là nándì ji ji là he lán póji là hqián dù b ní ji là h
ξ.҆ڭӆy.҆ڭ{.҆ڭɶȲ.҆ڭ
shí fá là ynji xjizhuìdì yàojidá lì dì yàojizh tù tu jiní tíshí fá là
ʲܧȡˎȡ`ˎȡͻȡ.ʲ
bì shnmóshí fá là bó d jibí d jishì lì si mì jisu n b dì jisà póshí fá là
Ħ.ʲȡǵȡҿ`ɪȡȡ_ʲ
shì lú jí dì mò tuó pí dá lúzhìjiàneq lú qiánmu qié lúqiánjié lì tù lú qián
҇ۡĩ@_Ƅ粇QĿ҇QɆoͻQ
ji là hji lánjié ná shlándàndu shlánqì lì yè sh lánmò mò sh lánbá lì shìpó sh lán
҆ڭ.{ɒݔ{ݔ{oҹݔ{ĩNݔ{φoݔ{
bì lì sizhà shlánwtuó là shlánjiézh shlánbá x dì shlán w lú shlánchángqiéshlán
ɪݔ{ӆݔ{֪ݔ{Ϥݔ{ݔ{٤ݔ{
hè x du shlánbá tuó shlánsufángyàngqié blà zhàngqiéshlánbù du bìduchá chá qí ní
Ϥݔ{ݔ{涷٤.ㆪ٤ݔ{Ѷ߲衡
shí pó làtuó tù lú jijiàndu lú jízh pó lù du písà b là h ling qié
ʲņͻȡ͇֪·_ㇴڭ٤
shsh dàn làsu nà jié làpí sh yù jieqí níw tuó ji mò là pí là jiànduòlà
ݔɳ򆪡Ɇɳȡ.ȡĩ@F
eji là mì lì du dànlin bù ji dì lì là zhàbì lì si zhìjisà pó nà jù là
Ȇ܆o.򔿲ȡ塡цoɪ|ȡ_Ǿㆪ
sì yn qié bì ji là lì yàoch dàn là chúmò là shìfèidìshàn su pí shànx dàn dub dá là
٤.҆oˎ.ۻĩҕ.͵.@̡Ϥ.
mó h bá shé là siníshnmó h b lài zhàngqílányè b tù tuó shyù shé nuóbiàn dálì nú
Ħڭ^ɪ̡Ħڭه{ҹͻ.^ǡp`
pí tuó ypántán ji lú mídì shú pántán ji lú míb là pítuópántán ji lú mídu zhí tu
Ү.Pȇ.Pȇㆪ.Pȇֶ
nnàlìpí sh típí là bá shé làtuó lìpántuó pántuó nbá shé là bàng ní pàn
ǿ`ᡡ@^ӆoPӱP㡡^.r
hxìn d lú yng pànsu pó h
ţYɯڭ


˞鱾վDd£һƪиp
һƪQTZMIǏIJʩ޵